menu Home chevron_right

Privacy Policy


Inleiding

C.v. De Roefelbus hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door c.v. De Roefelbus dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. C.v. De Roefelbus houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In dit privacy beleid staat beschreven hoe c.v. De Roefelbus persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven.

Emailverkeer

De secretaris bewaart al het gevoerde relevante emailverkeer ter referentie. Dit kan ook door de commissies gedaan worden mochten zij dit nodig vinden. Deze mails mogen niet met derden gedeeld worden.

Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, zoals een ledenadministratie. Deze eisen zijn; toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens; juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens; beveiligen van de lidgegevens; op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens; uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Systemen

C.v. De Roefelbus verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen.

www.cvroefelbus.nl

De website www.roefelbus.nl is het informatie- en nieuwsportaal van de vereniging. De informatie is openbaar toegankelijk. Hier worden de namen vermeld van alle leden met foto. Hiervoor hebben alle leden toestemming gegeven. Daarnaast is er een foto gallerij waarop alle foto’s van de carnaval staan. Voor eventueel bezwaar zie hoofdstuk Foto’s en filmmateriaal.

Financiën

De financiële administratie van c.v. De Roefelbus verwerkt persoonsgegevens in de debiteuren- en crediteurenadministratie van de vereniging. Deze gegevens worden opgeslagen op een pc met wachtwoord.

Persoonsgegevens

Van onze leden, dansmariekes, adverteerders, deelnemers optocht en deelnemers Dansfestival verzamelen wij persoonsgegevens. Deze gegeven zijn opgeslagen op een pc met firewall en beveiliging.

Privacy statement

C.v. De Roefelbus verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren. In het privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door C.v. De Roefelbus en haar commissies.

Updates privacy beleid

C.v. De Roefelbus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevensmatrix

De volgende persoonsgegevens worden door C.v. De Roefelbus geregistreerd.

Verstrekken persoonsgegevens

Verstrekken van persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadressen van leden van c.v. De Roefelbus aan een niet bij c.v. De Roefelbus aangesloten instantie/commissie is in geen enkel geval toegestaan. Indien bij c.v. De Roefelbus het verzoek binnenkomt voor het verspreiden van informatie van een externe organisatie, kan dit binnen de bestaande social media kanalen of via een nieuwsbrief tot uitvoer worden gebracht. Het verstrekken van persoonsgegevens is daarbij nooit toegestaan.

Berichten verzenden

C.v. De Roefelbus en de commissies kunnen en mogen leden de voor hun lidmaatschap en/of deelname aan activiteiten relevante informatie, ongevraagd toesturen. Dat kan zowel per mail, post als andere vormen van communicatie zijn. Dit gebeurt altijd als bcc als het meerdere personen betreft.

Online media

Online communicatie kan ook binnen De Roefelbus niet meer ontbreken

Analytics

C.v. De Roefelbus gebruikt op hun website cookies voor statistiek, op basis van Google Analytics (_umtz, _utma, _utmb, _utmc): het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven het optimaliseren van de website

Privacy statement

C.v. De Roefelbus verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Roefelbus. Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Van wie verwerkt c.v. De Roefelbus persoonsgegevens? C.v. De Roefelbus verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: leden en vrijwilligers, de dansgarde, adverteerders, ontvangers van de nieuwsbrief, deelnemers aan het dansfestival Waarvoor verwerkt c.v. De Roefelbus persoonsgegevens? Als je lid wilt worden van De Roefelbus of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid. Ook zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie. Verwerkt c.v. De Roefelbus ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.Carnavalsvereniging de Roefelbus is de leukste en meest ondernemende carnavalsvereniging van Nederland!
Ieder jaar gaat het los met de carnaval los in Boven Leeuwen. Daarnaast organiseren wij eind augustus het meest geweldige festival van de regio.